موفق بیرون امدی ، پس تو می تونی به زخمهایت افتخار کنی

موفق شدن، یعنی پذیرش عیوب .
اگر نقاط ضعف خود را انکار کنید، هیچگاه قادر به غلبه بر آنها نخواهید شد. اذعان به نقاط ضعف و پذیرش آنها در زمان مناسب، به شما نگاه دقیق تری از خود می دهد و به تقویت شما کمک می کند.

به همین دلیل پیشنهاد میکنیم ویدیوی زیر را ببینید: