بیل گیتس چرا ثروتمندترین فردِ نسل خود است؟ (پادکست)

بیل گیتس موفق ترین و ثروتمندترین فرد نسل خود است. اما مهمتر از آن؛ او با کمکهای خیریه سخاوتمندانه اش، تلاش بی‌‌وقفه ای را برای بهبود زندگی و جلوگیری از مرگ و میر انسان ها انجام داده است.
نام او دائما به عنوان ثروتمندترین مرد جهان در فهرست فوربس قرار میگیرد.
وی یکی از شناخته شده ترین کارآفرینان در انقـلاب رایانه های شخصی است، که نکات اصلی موفقیت مدیریتی او در فایل صوتی و پادکست زیر آورده شده است، که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم:

 

بیل گیتس پس از بازنشستگی از سمت مدیرعاملی شرکت مایکروسافت، تمـام وقتش را در بنیاد بیل و ملیندا گیتس صرف کارهای انسان دوستانه نموده است. 

شـاید عـده کمـی بداننـد کـه موفقیـت بـزرگ مایکروسـافت از یـک دروغ بیــل گیتـس شــکل گرفــت. در ســال ۱۹۷۵ ،بیــل گیتــس بــا شـرکت کامپیوتـری MITS تمـاس گرفـت و بـه آنهـا گفـت کـه یـک مفسـر بیسـیک بـرای ریزکامپیوتـر آنها سـاخته اسـت. MITS مشـتاق شـد تـا ایـن نرم افـزار را ببینـد، امـا گیتـس و دوسـت برنامه نویسش پــل آلــن هنــوز بــه طــور واقعــی ایــن نرمافــزار را توســعه نــداده بودنــد.
بــه همیــن دلیــل گیتــس و آلــن مجبــور شــدند بــه ســرعت ایــن نرمافــزار را توســعه دهنــد تــا بتواننــد ظــرف چنــد هفتــه آن را بــه شــرکت MITS تحویــل دهنــد و همیــن اولیــن فــروش آنهــا را رقـم زد. مایکروسـافت یـک مـاه پـس از ایـن موضـوع تاسـیس شـد و گیتـس را وادار کـرد بیشـتر از توانـش کار عرضـه کنـد.

یکــی دیگر از درسهایــی کــه میتوانیــم از بیــل گیتــس یــاد بگیریـم، توانایـی او در فرامـوش کـردن و پشـت سـر گذاشـتن موفقیـت اسـت. وی میگویـد:” موفقیـت یـک معلـم پسـت و بدجنـس اسـت کـه ایـن ذهنیـت را در افـراد باهـوش ایجـاد میکنـد کـه آنها شکسـتناپذیر هسـتند”. اما برای پاسخ به این سوال که چرا بیـل گیتـس موفقتریـن و ثروتمندتریـن فـردِ نسـل خـود است؟ ، ۱۰ مورد از ویژگی های کاری و درسهای این کارآفرین بزرگ را در این پادکست صوتی که به زبان فارسی برای شما آماده شده است بررسی می کنیم . 

به تمام کارآفرینان پیشنهاد میکنیم این پادکست آموزشی  را حتما  گوش کنند:


گردآورنده : حسین معیاریان – ماهنامه شبکه

گوینده : امیر اردلان داوودی


دلایل موفقیت بیل گیتس را در این پادکست صوتی می توانید دانلود کنید و بشنوید:

 

لطفا نظرات خود را در مورد این پادکست آموزشی در پایین همین صفحه به ما ارائه نمایید: