خانه / عضویت مدرس جدید / ارسال آموزش :

عضویت مدرس جدید / ارسال آموزش :

ارسال آموزش جدید / مدیریت آموزشهای قبلی :

اگر به عنوان مدرس آموزشی تایید شده اید، از این بخش به پنل مدیریت خود ورود نموده
و آموزش جدید خود را ارسال ، یا آموزش های قبلی خود را مدیریت نمایید:

مدرس جدید:

اگر عضو جدید هستید و تمایل دارید آموزش های خود را روی سایت منتشر نمایید،
پس از ثبت نام  در سایت، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید:
نکته: این فرم را فقط یک بار تکمیل می کنید و پس از تایید شما، آموزش هایتان را پس از ورود از بخش روبرو ارسال و مدیریت می نمایید.