بازیهای جدی چه نقشی در تغییر شیوه های آموزشی دارند؟

بازیهای جدی چیست؟ آیا این بازی ها می توانند در شیوه های آموزش تغییر ایجاد کنند؟ آیا می توان آنها را درس های جذاب تر معنا کرد؟ و آیا آموزش بر اساس بازی ها را می توان برای تدریس همه موضوع ها به کار برد؟

بازی های جدی که به طور خاص برای اهداف آموزشی طراحی شده اند، در سراسر جهان راه خود را به کلاس های درس باز می کنند و دلیل آن را در ویدیوی زیر که به زبان فارسی دوبله شده است مشاهده میکنید: