تیپ شخصیتی و تاثیر و ارتباط آن با موفقیتهای شغلی و مالی افراد در چیست؟

تیپ شخصیتی مبنی بر این است که انسان ها اغلب استعداد و شایستگی را به عنوان صفات از پیش تعیین شده می دانند و از خطر کردن پرهیز می کنند.
با این وجود استاد سهیل رضایی استاد روانشناسی و خودشناسی در ویدیوی زیر درمورد تیپ شخصیتی و ارتباط آن با موفقیتهای شغلی و مالی صحبت میکند و توضیح میدهد که یک نگرش رشد می تواند تمام جنبه های زندگی را تقویت کند بنابراین تلاش در جهت کسب این طرز فکر ارزش دارد.

به همین دلیل پیشنهاد میکنیم ویدیوی زیر که تیپ های شخصیتی و ارتباط آنها با موفقیتهای شغلی و مالی است را ببینید: