هیچ راهی وجود نداره، جز اینکه باید خود را درگیر روند موفقیت کنید.