John August از تاثیر جهان بینی در فیلمنامه نویسی می گوید

John August معتقد است همیشه دنبال این بوده ایم که بخواهیم یک جهان دیگر به وجود آوریم. حتی در این مورد معتقد است می خواسته تخت خواب خود را مثل یک قایق در نظر بگیرد و برای نوشتن فیلمنامه خود را در فیلم های جیمز بایند ببیند.

این را از جهان بینی و اعتقادات خود و یا حتی راحتی خود می داند و درمورد تاثیر آن در فیلمنامه نویسی اش در ویدیوی زیر می گوید: