پیتر دراکر پدر علم مدیریت نوین و معرفی ۱۰ رمز موفقیت کارآفرینان: (پادکست)

نوع فایل
پادکست- فایل صوتی
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
241 بازدید
رایگان
  دانلود رایگان

پیتر دراکر یکی از برجسته ترین نویسندگان عصر حاضر درحوزه مدیریت است و نوشته های او درحوزه مدیریت باعث معروفیت او شده است. در این آموزش صوتی ، پدر علم مدیریت نوین ۱۰ رمز موفقیت کارآفرینان را عنوان میکند.

در تمام آموزشها، تاکید وی بیشتر روی مسئله روابـط انسانی در مدیریت اسـت و دیدگاههای او در مـورد مدیریت در سراسـر جهـان مـورد استقبال واقـع شده است، که در پادکست زیر آورده شده است :

 

 

پیتـر دراکـر ” پـدر علـم مدیریـت نویـن” تئـوری مدیریـت را بـه یـک شـاخه جـدی تبدیـل کـرد. او در طـول زندگـی حرفـه ای اش کـه تقریبـا بـه ۷۰ ســال می رســید، انقلابی را در شــیوه های نویــن کســب و کار بــه وجـود آورد کـه تحولات دور از دسـترس همچـون غیـر متمرکزسـازی، خصوصی ســازی و توانمندســازی را تحــت تاثیــر قــرار مــی داد.

دراکـر جـزو اولیـن افـرادی بـود کـه در مـورد ظهـور جامعـه اطلاعاتی ســخنرانی کــرد، و در ســال ۱۹۵۹ اصطلاح ” دانــش ورزان” را ابــداع نمــود.
ســبک وی در ســاده گویی و اســتفاده از زبــان ســاده بــرای بیــان اســتراتژیهای پیچیــده کســب و کار،  از ســوی مدیــران کســب و کار و نهادهـای اجتماعـی در سراسـر جهـان مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت.
تاثیـر نظــرات و دیدگاههــای وی هــر روز در تعــداد بیشــماری از کســب و کارهــا و تصمیم گیریهــای سیاســی در تمــام جهــان احســاس می شــود.

او می گوید: “تنها یک هدف باارزش تعریف شده برای هر بنگاهی وجود دارد: یعنی “ایجادمشتری “. و بازارها را بلکه کسانی به وجودآورده اند که بنگاههای اقتصادی را اداره می کنند.

خواست یک بنگاه ، رضایت مشتریان است ، امااین خواست ، تا هنگامی که آن را به مرحله اجرادرآورند، به صورت یک خواست بالقوه باقی خواهدماند. تنها در آن هنگام است که مامصرف کنندگانی خواهیم داشت و بازار به وجودخواهدآمد”.
بنابراین وظایف مدیران از تدارک نیروی کارو منابع تولید، به تولید محصول و از توسعه بازارها به فروش محصول در این بازارها، تغییرپیدا می کند”بازاریابی “.

این بعد مدیریتی است که به بنگاههای اقتصادی قدرت و استحکام می بخشد.

توصیه های پیتر دراکر ، پدر علم مدیریت نوین را در این پادکست صوتی می توانید دانلود کنید و بشنوید:

 

گوینده : امیر اردلان داوودی

لطفا نظرات خود را در مورد این پادکست آموزشی در پایین همین صفحه به ما ارائه نمایید:


دانلود