فیسبوک و ۱۰ رمز موفقیت کارآفرینان از زبان مارک زاکربرگ خالق آن چیست؟

نوع فایل
پادکست- فایل صوتی
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
317 بازدید
رایگان
  دانلود رایگان

فیسبوک درحالی بزرگترین شبکه اجتماعی جهان است، که مارک زاکربرگ جوان تریـن میلیـاردر ایـن کـره خاکـی اسـت کـه شـبکه اجتماعـی فیسبـوک را راه اندازی و مدیریت کرده و هـم اکنـون بیـش از یـک میلیـارد کاربر فعــال دارد.
وی رئیــس و مدیــر اجرایــی فیسبــوک اســت و ثــروت وی در مــاه جــولای ۲۰۱۵ ، حــدود ۶٫۳۸ میلیــارد دلار تخمیــن زده شــده اســت.

زاکربرگ بــه واســطه ماموریــت اجتماعــی کــه بــر دوش خــود احســاس میکنــد،  ســعی دارد مــردم جهــان را بــه یکدیگــر پیونـد دهـد.
ابتــکار زاکربــرگ در حــال حاضــر مــردم را بگونــه ای بــه هــم مرتبــط کــرده کــه هیــچ پلتفــرم دیگــری نتوانســته تــا ایــن انــدازه در ایــن کار موفـق باشـد.
بـه خاطـر اخـلاق کاری، وسـواس عجیـب و غریـب وی در پوشـیدن لباسهـای همرنـگ یـا انتخـاب رنـگ آبـی بـه خاطـر داشتن کوررنگـی یـا هـر چیـز دیگـری کـه هسـت، شـکی نیسـت کـه زاکربرگ یکــی از تاجــران موفــق و تحســین برانگیز اســت.

حال ببینیم ۱۰ رمــز موفقیــت کارآفرینــان از زبــان مــارک زاکربــرگ ، این جوانتریــن میلیــاردر جهــان در چیست:

 

۱- یک هدف بزرگ داشته باشید:

زاکربـرگ میگویـد کـه هرگـز قصـد نداشـته فیسبوک را بـه عنـوان یــک شــرکت راه انــدازی کنــد.
طبــق گفتــه زاکربــرگ، او فیسبــوک را  شـخصا بـه ایـن جهـت راه انـدازی کـرد تـا نیـاز جهـان را بـه برقـراری ارتبــاط بــا یکدیگــر برطــرف نمایــد. ماموریــت اجتماعــی وی همیشــه “سـاختن دنیایـی آزادتـر و مرتبـط تـر بـوده اسـت”.
زاکربـرگ در یکـی از نامه هایــش بــه ســهامداران مینویســد:” فیــس بــوک از ابتــدا بــه خاطـر ایـن کـه یـک شـرکت باشـد، ایجـاد نشـد. فیسبوک بـه خاطـر بـه انجـام رسـاندن یـک ماموریـت اجتماعـی یعنی سـاختن جهانـی آزادتر و مرتبـط تر، سـاخته شـد

۲- بهترین استعدادها را استخدام کنید:

مارک زاکربرگ در ســال ۲۰۰۸ ، شــریل ســندبرگ را از گــوگل بــا ســمت مدیر ارشـدِ مدیرعامـل بـه اسـتخدام شـرکت خـود درآورد. وی بـا انجـام ایـن کار، بـه حقیقتـی کـه بـه خاطـر آن معـروف نشـده بـود، اعتـراف کــرد: مهارتهــای مردمــی !
ایــن انتصــاب تنهــا یکــی از انتصابهایــی بـود کـه مـارک بـه خاطـر بهتر کـردن اوضـاع شـرکت خـود انجـام داد. گرچــه دیــدگاه و چشــمانداز وی ســالها  ایــن شــرکت را رهبــری کــرده اسـت،  امـا بـه احتمـال زیـاد بـدون داشـتن یـک تیـم خـوب و مناسـب ایــن شــرکت هرگــز بــه هدفــش نمی رســید.

۳- سرعت بالا و ساختارشکنی:

 بــه لطــف زاکربــرگ و نامه هایی کــه بــه ســهامداران بالقــوه نوشــت، فیسبــوک مدتهــا اســت کــه بــه ایــن شــعار معتقــد اســت و بــه آن ایمـان دارد. او هرگـز از انجـام اقدامـات سـریعی کـه بتواننـد همـه چیز را بـه لـرزه دربیاورنـد و همچنیـن احتمـال اشـتباه کـه همیشـه وجـود دارد، ابایـی نداشـته اسـت.
وقتــی فیسبــوک اولیــن بــار Feed News را معرفــی کــرد، هنگامــه و غوغایـی در میـان کاربـران ایـن شـبکه اجتماعی برپاشـد، بـه انـدازه ای که یـک گـروه اعتراضـی در سـایت،  بعـد از چنـد روز ۷۰۰۰۰۰ عضـو پیـدا کـرد.
کاربـران بـه خشـم آمـده بودنـد، و بـه نظـر میرسـید فیسبـوک بـه پایـان کار خـود رسـیده اسـت.
امـا آنهـا تنظیمـات حریـم خصوصـی را افزودنــد و ســعی کردنــد بــه کاربــران نشــان دهنــد کــه فیسبــوک چگونـه کار می کنـد. در نهایـت کاربـران بـه اسـتفاده از آن عـادت کردند و حتـی بـه آن عالقمنـد شـدند.

۴- بیشتر از هر چیزی به خانواده خود اهمیت بدهید:
ایــن یکــی از درسهــای ضــروری کارآفرینــی اســت کــه هــر تاجــری میتوانـد آن را از زاکربـرگ یـاد بگیـرد. او میدانـد کـه توجـه و وقـت گذرانــدن بــا خانــواده چقــدر مهــم اســت.
در تعقیــب موفقیــت، هیــچ چیـز بدتـر از آن نیسـت کـه در پایـان روز کسـی را نداشـته باشـید کـه موفقیـت خـود را بـا او تقسـیم کنیـد.
مهـم نیسـت کـه چقـدر میخواهید موفــق باشــید و پله هــای ترقــی را بــا چــه ســرعت طــی کنیــد، هرگــز نبایــد خانواده تــان را نادیــده بگیریــد و از آنهــا غافــل شــوید.
در ۱۹ مــی ۲۰۱۲ ، مــارک زاکربــرگ بــا پریســیال چــان ازدواج کــرد و آنهـا زندگـی خـوب و خوشـی بـا یکدیگـر دارنـد.
وقتـی دخترشـان بـه دنیـا آمـد، مـارک دو مـاه مرخصـی گرفـت. اهمیتـی نـدارد کـه مـارک در ایــن دو مــاه چــه کارهایــی میتوانســت انجــام دهــد، مهــم کارهــای اســت کــه او در ماههــای آینــده و ســالهای بعــد از آن انجــام میدهــد.

 

 

۵- مشکلات دشوار، راه‌حل‌های ابتکاری به دنبال دارند:

مارک زاکربرگ بـه کارآفرینـان توصیـه میکنـد نـوآور و خالق باشـند.
گرچــه پیشــگویی در مــورد آینــده فیسبــوک دشــوار اســت،  امــا ایــن حقیقـت کـه ایـن سـایت شـبکه اجتماعـی توانسـته مدتهـا بـا موفقیـت دوام بیـاورد، خـود یـک دسـتاورد محسـوب میشـود.

نـوآوری، بهـروری در ســرمایه و نیــروی کار را افزایــش میدهــد، امــا اگــر ایــن نــوآوری خــاص، اعتبــار جدیــدی خلــق کنــد کــه پیــش از ایــن وجــود نداشــته، مشـکلات زیـادی در پـی خواهـد داشـت که قبـلا وجـود نداشـتند و برای حـل ایـن مشـکلات نیـاز بـه ایده هـای خلاقانـه اسـت.
مشـکلاتی کـه بـه کارهـای خلاقانـه مربـوط می شـوند، راهکارهـای خلاقانـه هـم می طلبنـد.

۶- سادگی:
“کارهــا را تــا جایــی کــه امکانــش هســت ســاده کنیــد، امــا نــه ســاده تر.! ” آلبــرت انیشــتین” .
ایــن نقــل قــول مــورد علاقه و محبــوب زاکربــرگ اســت و قطــع بــه یقیــن وی بــه ایــن اصــل بنیادیــن آلبرت انیشتین عمــل می کنــد.
بــا فیسبــوک بــه سـرعت میتـوان متوجـه شـد کـه موضـوع از چـه قـرار اسـت و تمرکـز ایـن شـبکه اجتماعـی همیشـه بـر روی بخشهـای لازم و ضـروری بـوده اسـت.

۷- ” نه گفتن” را یاد بگیرید :

بــا افزایــش محبوبیــت فیسبــوک در میــان کاربــران، طرح هــای پیشـنهادی زیـادی مثلاً بـرای محصولات جدیـد یـا مشـارکت با فیسبوک مطـرح شـد.
حتی در مـواردی هـم زاکربـرگ پیشـنهاد خریـد کل شـرکت فیسبـوک بـه قیمـت بسـیار بالا را دریافـت کـرد.
بـه هرحـال، او همیشـه نگاهـش بـه ماموریتـی اسـت کـه خـود را ملـزم بــه انجــام آن می دانــد و اگــر در ایــن مســیر چیــزی را نامناســب ببینــد،  فقــط بــه آن “نــه” میگویــد.  ایــن یعنــی مــارک زاکربــرگ!
او تمرکـز فوق العـاده ای روی کارش دارد و چیزهـای جزیـی او را از مسـیرش منحــرف نمی کننــد. !
“چیزهایــی کــه می تواننــد بــرای یــک کســب و کار نوپـا مخـرب باشـند.! “

۸- نیازبه رشد وپیشرفت مداوم در فیسبوک :
مارک زاکربرگ علاوه بر اینکه بــه دنبــال تغییــر اســت، بــه دنبــال رشــد و پیشــرفت هــم هسـت.
پس در روزهـای ابتدایـی، او یـک تیـم رشـد ترتیـب داد که تعهدشـان ایــن بــود کــه افــراد بیشــتری را بــه ثبــت نــام در فیسبــوک ترغیــب کننـد.
فیسبـوک متوجـه شـد کـه کاربـران بـه حداقـل ۱۰ دوسـت در سـایت نیـاز دارنـد تـا همچنـان بـه سـراغ ایـن شـبکه اجتماعـی بیاینـد.
بنابرایــن جریــان ثبت نــام را راه انداخــت و ویژگــی اظهارنظــر یــا suggestion را تنطیـم کـرد تـا بـه افـراد در یافتـن کسـانی کـه ممکـن اسـت بشناسـند، کمـک کنـد.

فیسبــوک بخشــی از ایــن رشــد و پیشــرفت را مدیــون توانایــی اش در گــوش دادن بــه حرفهــای کاربــران اســت.
تمرکــز زاکربــرگ همــواره بـر دو چیـز بـوده اسـت: اول: داشـتن مسـیری مشـخص بـرای ایـن شـرکت (پیشـرفت مـداوم) و  دوم: تیـم بزرگـی کـه سـکاندار حرکـت آن در این مسـیر اسـت.
بـا وجـود چنیـن توجهـی، رشـد و پیشـرفت اجتنـاب ناپذیـر خواهد بو د.

 

 

۹- به اهداف بلندمدت فکر کنید:

فقـط ۳ سـال پـس از راه انـدازی فیسبوک ، یاهـو پیشـنهاد خریـد یـک میلیــارد دلاری ایــن شــرکت را مطــرح کــرد.
مارک زاکربرگ ایــن پیشــنهاد را رد کــرد و گفــت: ” مــن اینجــا هســتم تــا چیزهــای مهمــی را بــرای بلنـد مـدت بسـازم.!
هـر چیـز دیگـری غیـر از ایـن باعـث حواسپرتـی میشــود ! “

چشــم انداز بلنــد مــدت فیسبوک بیشــک برآمــده از هــدف بلند بالای مــارک زاکربــرگ بــود.

۱۰- خودتان را به چالش بکشید:

زبــان “مانداریــن” همــواره جایــگاه نخســت را در لیســت ســخت ترین زبانهـای دنیـا دارد.
بهتریـن زمـان یادگیـری زبانهـای جدیـد، در سـن کودکـی، ده سـالگی یـا حداکثـر در سـن نوجوانـی اسـت.
بزرگ سالان برای تسـلط بـه یـک زبـان جدیـد (هـر زبانـی کـه باشـد) معایـب شـناختی بالایی دارنــد.
پــس تصــور کنیــد کــه یــاد گرفتــن ســخت ترین زبــان دنیـا بـرای مارک زاکربرگ ۳۰ سـاله چقـدر می توانسـت دشـوار باشـد. !
مـارک ایـن زبـان را انتخـاب کـرد، چـون ” زبـان چینـی دشـوار اسـت و مـارک هــم عاشــق چالش هــای دشــوار” !

دانلود نظر خود را در مورد این مطلب در پایین  صفحه ارائه نمایید