۱۰ رمز موفقیت کارآفرینان از زبان ایلان ماسک مدیر عامل تسلا موتور (پادکست)

نوع فایل
پادکست- فایل صوتی
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
312 بازدید
رایگان
  دانلود رایگان

ایلان ماسک (Musk Elon) آینده گرا تریــن فــرد روی زمیــن اســت.
او یــک کارآفریــن آمریکایــی، مبتکــر و ســرمایه گذار اســت و بیشــتر بــه خاطـر نقشـش بـه عنـوان مدیـر ارشـد اجرایـی شـرکت تسـا موتـورز، سـازنده ماشـینهای الکترونیکـی و بـه عنـوان یکـی از بنیانگذاران سیسـتم انتقــال پــول آنلایــن یعنــی پی پــال، و برنامــه فضایــی تجــاری اســپیس ایکـس (SpaceX )معـروف اسـت. 

آقـای رنـدی اُتینگـر میگویـد ” ایـان ماسـک ترکیبـی از یـک مختـرع و سـازنده اسـت، همچـون ترکیـب بنجامین فرانکلیـن و اسـتیوجابز آن هم از نــوع قدرتمندش”.
حـال ببینیـم ۱۰ رمز موفقیت کارآفرینان از نظـر ایلان ماسک ، این میلیاردر تغییردهنده جهان چیسـت:

۱- ایده‌ها تنها به اندازه اجرایشان خوب هستند. ایده هایـی کـه خـوب اجـرا نشـوند، در حـد ایـده باقـی می ماننـد:

ایـدهای کــه بســیار خــوب اجــرا شــود میتوانــد بــه یــک کســب و کار بــزرگ و فوقالعــاده تبدیــل گــردد. رهبــران امــروزی بایــد هــم ابتــکار عمــل داشـته باشـند و هـم خـوب هـم اجـرا کننـد.
بایـد محدودیتهایشـان را بشناسـند. در حـال حاضـر هایپرلـوپ فقـط یـک ایـده اسـت. و بـا توجـه بــه الویتهــای دیگــر آقــای ماســک، اجــرای آن بــه دیگــران واگــذار خواهـد شـد.

۲- داشتن چشم اندازی قدرتمند:

 تاثیرگذارتریــن رهبــران، چشــمانداز قدرتمنــدی دارنــد کــه آن را بــه اشــتراک میگذارنــد و راهــی بــرای رســیدن بــه آن طــرح میکننــد.
 افـراد عادی دیـدگاه تکاملـی دارند، در حالیکـه بزرگتریـن و تاثیرگذارترین رهبـران همچـون ایـلان ماسـک دیدگاههـای انقلابـی و متحـول کننـده.
واکنـش ایـان ماسـک بـه مشـکل ترافیـک، یـک خط آهـن پرسـرعت با عنـوان هاپرلـوپ اسـت کـه مسـافران را ظـرف ۳۰ دقیقـه از لـوس آنجلـس بـه سـن فرانسیسـکو انتقـال میدهـد، یعنـی ۸۰۰ مایـل در سـاعت. اجـرای طـرح او ۸ سـال بـه طـول خواهـد انجامیـد و حـدود ۱۰ میلیـارد دلار هزینـه خواهـد داشـت.

۳- ابتکاری که جهان را تغییر دهد، می‌تواند از هرجایی باشد:
 ایــده هایپرلــوپ ایــلان ماســک، محصــول داشــتن دو شــرکت بــا یــک چشـمانداز اسـت، نـه فقـط بـرای تولیـد ماشـین و سـفینه فضایـی، بلکـه بـرای تغییـر نـوع نـگاه مـا بـه حمـل و نقـل.
ماسـک ایـن ایـده را بـه عنـوان یـک ایـده “منبـع بـاز” بـه عمـوم ارائـه کـرده اسـت. ایـن کار وی بیانگـر ایـن حقیقـت اسـت کـه رهبـران بـه دنبـال راههایـی هسـتند تـا گروههـای بزرگتـر را درگیـر مسـئله کننـد و بـرای حـل مشـکل طلـب کمـک نماینـد.

 ۴- محصولات بزرگ بسازید:
ماســک پــس از فــروش ســهامش، هــم بنیانگــذار و عضــو مهمــی در توســعه پیپــال شــد کــه بدیهــی اســت بــا وجــود ۱۷۳ میلیــون کاربــر فعــال، میتــوان گفــت کــه بــرای کســب و کار آنالیــن یــک ضــرورت محســوب میشــود. پیپــال یــک ســوی اقدامــات مخاطره آمیــز ماســک اســت از دیگــر اقدامــات او میتــوان بــه تســا موتــورز، اســپیسایکس و سوالرسـیتی اشـاره کـرد.
ماسـک مسـئول طراحـی ماشـین برقـی اسـپورت Roadster Tesla بـود کـه برنـده جایـزه و بـه۳۱ کشـور فروختـه شـد، ایـن محصـول درسـت پـس از بحـران مالـی ۲۰۰۸ سـاخته شـد. تسـا موتـورز بخشـی از آینـده اتومبیـل در جهانـی با تغییـرات آب و هوایـی اسـت.

۵- با صداقت کار کنید:
ایلان ماسک بـرای شـروع بـه کار تسـا از دولـت وام گرفـت. اخیـراً او بیـش از ۴۰۰ میلیـون دلار از وام حمایتـی وام دهنـدگان را پرداخـت کرده اسـت.  رهبـران میتواننـد در سـایه حمایتـی دیگـران پـول سـازی کننـد.
اعتماد به نفس داشته باشید رهبــران بــزرگ اعتمــاد بــه نفــس و خــود بــاوری دارنــد. اگــر بــه نوشـته ها و مطالـب مربـوط بـه موفقیـت و کارآفرینـی توجـه کنیـد، اولین چیـزی کـه متوجـه میشـوید ایـن اسـت کـه اکثـر انسـانهای موفـق بـه قـدرت پـول افـراد دیگـر در تامیـن بخـش مالـی پـروژه بـاور دارنـد، بـه ایـن ترتیـب اگـر بـا شکسـت مواجـه شـوند، ثـروت شـخصی خـود را از دســت نمی دهنــد. ولــی ایــلان ماســک چنــان اعتمــاد بــه نفســی بـه خـود و قابلیتهایـش دارد کـه از پولهـای شـخصی خـودش بـرای تامیــن بخــش مالــی پــروژه اســتفاده میکنــد.

 

 

 ۶- بدانید چگونه باید استقامت کنید:
 ایــلان ماســک و رهبــران بــزرگ دیگــر می داننــد کــه شکســت نوعــی بازخـورد اسـت. ماسـک بـاور دارد کـه میتوانـد هزینـه سـفرهای فضایـی را کاهـش دهـد و آن را بـه واقعیـت برسـاند.
در جریـان کار، او بـا تاخیـر در طراحـی و آزمایـش مواجـه شـد کـه وی را چنـد سـالی از زمانبندیش عقـب انداخـت. زمانبنـدی اولیـه او بـا شکسـت روبـرو شـده چـون موتور ماشـین آتـش گرفـت. دومیـن آزمایـش آنگونـه کـه او انتظـار داشـت پیـش نرفـت. امـا او پـروژه را تـرک نکـرد، در عـوض از شکسـتهایش درس گرفـت و اصلاحاتـی را انجـام داد تـا ایـن کـه راکـت فالکـون وی اولیـن موفقیتـش را در سـال ۲۰۱۰ تجربـه کـرد.

۷ خیال‌های آسوده را مضطرب کنید:
 ایلان ماسک هرگـز از دگرگونـی و ایجـاد تغییـر و تحـول نمی هراسـد. او هرچـه کـه مـا در مـورد سـاخت ماشـین میدانیـم را بـه کلـی نادیـده گرفـت و یک چیـز کامـلا متفاوتـی سـاخت.
گرچـه ایـن ماشـین، ماشـین پرنده نیسـت، امـا شـروع بـه کار تسـلا صنعـت خـودرو را کاملا مضطـرب کرده اسـت.  تسلـا بسـیار کارآمـد و لوکـس اسـت، و بـه طـور کامـل قابلیـت ارتقـاء دارد. حتـی نحـوه فـروش تسـا متفاوت اسـت.

۹- یادگیری پی درپی یک اولویت است:
رهبــران تاثیرگــذار هماننــد ایلان ماسک دائــم ایــده میدهنــد. بــه عنـوان یـک کارآفریـن سـریالی، وی چندیـن شـرکت چند میلیـارد دلاری بـر اسـاس ایده هایـش سـاخته اسـت.
 چگونـه ایـن کار را انجـام میدهـد؟
ماسـک میتوانـد ارتبـاط بیـن دو چیـز را بـه گونـه ای ببینـد و درک کند کــه دیگــران قــادر بــه دیــدن آن نیســتند. بــه همیــن دلیــل میتوانــد جهش هـای بـزرگ رو بـه جلـو داشـته باشـد.

۱۰- شبکه‌ وارتباط:
 ماسـک در دوران دانشـجویی خـود بـا افـراد جالبـی کـه دوسـت داشـت، تمــاس میگرفــت یــا آنهــا را ملا قــات می کــرد. یکــی از ایــن افــراد پیتــر نیکلســون، مدیــر اجرایــی ارشــد بانــک نــوا اسکوشــیا بــود.
ایــن تمـاس تلفنـی منجـر بـه ملاقات وی بـا نیکلسـون و البتـه گذرانـدن دوره کارآموزیـش در بانـک شـد. تجربـه ماسـک در بانـک در نهایـت انگیزه ای شـد بـرای راه انـدازی سـرویس پرداخـت دیجیتالـی یعنـی همـان پی پـال ، یک کسب و کار اینترنتی بــا وجــود ۱۷۳ میلیــون کاربــر فعــال!

دانلود

لطفا نظر خود را در مورد این مطلب در پایین این صفحه ارائه نمایید: