زاویه های دوربین در تصویربرداری و دوربین گذاری موازی

زاویه های دوربین در تصویربرداری و دوربین گذاری موازی موضوعی است که در این ویدیو از مجموعه آموزش کارگردانی به آن اشاره می کنیم:

در این ویدیو می بینید که ایجاد اشکال در تصویر هدف نیست. بلکه آنها در طراحی دکوپاژ صحنه به شما کمک می کنند. به این خاطر که وقتی ما یک میزانسن را در صحنه شکل می چینیم ، تکنیک هایی هستند که می توانیم برای دکوپاژ از آنها استفاده کنیم. وقتی کارکترها با زاویه نسبت به هم ایستاده اند، قرار دادن دوربین در زاویه قائمه می تواند جایگزینی مناسب برای نمای اُورشولدر باشد. به ویدیوی زیر دقت کنید: