آموزش شطرنج – نماد و شکل نوشتاری مهره ها و آغاز بازی

نماد و شکل نوشتاری مهره ها :

مهره‌ ها را در شطرنج با حروف ویژه‌ ای نشان می‌دهند. حروف مهره‌ ها به شکل زیر است…

سرباز (به انگلیسی : Pawn)‏ با نماد P
اسب (به انگلیسی : Knight)‏ با نماد N
فیل (به انگلیسی : Bishop)‏ با نماد B
رخ (به انگلیسی : Rook)‏ با نماد R
وزیر (به انگلیسی : Queen)‏ با نماد Q
شاه (به انگلیسی : King)‏ با نماد K

آغاز بازی :

نخستین گام برای آغاز بازی شطرنج ، چیدن درست مهره‌ها در صفحهٔ شطرنج است. صفحهٔ شطرنج ۸×۸ است و هر خانه دارای یک عدد و یک حرف است. اعداد از پایین به بالا از ۱ تا ۸ هستند و حروف طبق الفبای انگلیسی از چپ به راست از a تا h هستند.
 
02 آموزش شطرنج ، حرکات مهره ها و تکنیک های ابتدایی آن

همیشه رخ‌ ها در آغاز بازی در گوشهٔ زمین قرار می‌گیرند. محل قرارگیری اسب‌ ها کنار رخ‌ ها است. فیل‌ها نیز کنار اسب‌ ها قرار می‌گیرند. پس از قرارگیری این مهره‌ ها کنار یک‌ دیگر ، تنها دو خانه در ردیف پایانی باقی می‌ مانند. وزیر در یکی از این دو خانه و در خانهٔ هم‌ رنگ خود قرار می‌گیرد. وزیر سفید بر خانهٔ سفید و وزیر سیاه بر خانهٔ سیاه قرار می‌گیرد. شاه‌ ها نیز که بلندترین مهره‌ های شطرنج هستند و دارای صلیبی بر روی سر خود هستند ، در کنار وزیر قرار می‌گیرند. شاه باید در خانهٔ غیر هم‌رنگ خود قرار گیرد. شاه سفید بر روی خانهٔ سیاه و شاه سیاه بر روی خانهٔ سفید قرار می‌گیرد. سربازان نیز که کوتاه‌ ترین و متعددترین مهره‌ ها در شطرنج هستند ، جلوی مهره‌ های دیگر قرار می‌گیرند. هر بازیکن باید ۸ سرباز داشته‌باشد.

03 آموزش شطرنج ، حرکات مهره ها و تکنیک های ابتدایی آن

 

بازی توسط یک مهرهٔ سفید آغاز می‌گردد و پس از آن ، یک مهرهٔ سیاه حرکت می‌کند. بازی همین‌گونه و طبق همین روند ادامه پیدا می‌کند و بازیکنان به ترتیب مهره‌های سفید و سیاه (روشن و تیره) خود را حرکت می‌دهند.
04 آموزش شطرنج ، حرکات مهره ها و تکنیک های ابتدایی آن