آموزش شطرنج – حرکت مهره ها و ارزش مهره ها

حرکات مهره ها :
x ها خانه‌ هایی هستند که سرباز می‌تواند مهره‌ های حریف را بزند.
● ها خانه‌ هایی هستند که مهره‌ ها می‌توانند به آن خانه‌ ها حرکت‌ کنند.

11 آموزش شطرنج ، حرکات مهره ها و تکنیک های ابتدایی آن
12 آموزش شطرنج ، حرکات مهره ها و تکنیک های ابتدایی آن

ارزش مهره ها :

ارزش مهره‌ های شطرنج به شرح زیر است…

ارزش وزیر : ۹ امتیاز (به اندازهٔ ۹ سرباز می‌ارزد)
ارزش رخ : ۵ امتیاز (به اندازهٔ ۵ سرباز می‌ارزد)
ارزش فیل : ۳ امتیاز (به اندازهٔ ۳ سرباز می‌ارزد)
ارزش اسب : ۳ امتیاز (به اندازهٔ ۳ سرباز می‌ارزد)
ارزش سرباز : ۱ امتیاز