سغرب و سود ۷۳ تومانی به ازای هر سهم در ۶ ماه گذشته در بورس

سغرب یا همان شرکت سیمان غرب در ۶ ماه گذشته توانسته است به ازای هر سهم ۷۳ تومان سود بسازد.

شرکت سیمان غرب با نماد « سغرب »  در ۶ ماهه ۷۳۴ ریال سود محقق کرده است در ۳ ماهه با سود های غیرعملیاتی به تحقق سود  ۴۳۶ ریالی رسیده است .

سغرب و سود 73 تومانی به ازای هر سهم در 6 ماه گذشته در بورس

در ۳ ماهه  ۱۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و ۸۴ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی محقق کرده و به  سود  ۲۱۸ میلیارد ریالی رسیده است

در ۶ ماهه  سود عملیاتی ۳۱۶ میلیارد ریال و سود خالص ۳۶۶ میلیارد ریال  بوده.