خپارس و زیان ۳۹ تومانی نماد پارس خودرو در نیمه ابتدایی سال به ازای هر سهم

خپارس که نماد شرکت پارس خودرو در بورس می باشد، در ۳ ماهه ۱۳۴ ریال زیان محقق کرده است  و ۶ ماهه  ۳۹۳ ریال سود محقق کرده در ۳ ماهه ۱۷۱۵ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۱۴۱۷ میلیارد ریال هزینه مالی دارد  . در ۶ ماهه زیان عملیاتی به ۵۴۳۶ میلیارد ریالی رسیده و رشد بالایی در زیان دهی داشته . زیان  ۸۹۲۸ میلیارد ریالی را داشته است.

موضوع فعالیت خپارس :

فعالیت اصلی : ساخت و مونتاژ انواع وسائط نقلیه موتوری و قطعات و لوازم آنها

فعالیت فرعی : انجام هرگونه سرمایه گذاری و عملیات صنعتی ، بازرگانی و خدمات سود آور مجاز