برای اینکه به پنل مدیریت محتوای آموزشی مدرس وارد شوید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.

سپس فرم همکاری با سایت را تکمیل و ارسال کنید، تا پس از تایید شما، دسترسی لازم برای ارائه محتوای آموزشی شما فعال گردد.

سپس از اینجا به پنل مدیریت محتوای آموزشی خود وارد می شوید.

اگر مراحل قبل را طی نموده اید، با درج زیر به سایت ورود نمایید و محتوای آموزشی خودرا منتشر کنید: