در حال آماده سازی

محصولات

آخرین محصولات

بیل گیتس چرا ثروتمندترین فردِ نسل خود است؟

بیل گیتس موفق تریـن و ثروتمندتریـن فـرد نسـل خـود اسـت. امـا مهمتــر از آن؛ او بــا کمکهــای خیریــه ســخاوتمندانه اش، تــلاش بی‌‌وقفــه ای را بــرای بهبــود زندگــی و جلوگیــری از مــرگ و میــر انســان ها انجــام داده اســت. نــام او دائمــا بــه عنــوان ثروتمندتریــن مــرد جهــان در فهرســت فوربــس قــرار میگیــرد.... مشاهده توضیحات محصول »

قالب فروشگاهی

مصاحبه با خانم آیت حسینی – تحلیل گر کسب و کار

تحلیل گر کسب و کار فعالیت مهمی است که به همین دلیل در این برنامه تصویری کلید، مصاحبه ای با سرکارخانم آیت حسینی... مشاهده توضیحات محصول »

قالب شرکتی

مصاحبه با نازنین دانشور، بنیانگذار سایت تخفیفان

تخفیفان و مهمان این قسمت برنامه کلید که سرکار خانم مهندس نازنین دانشور، بنیانگذار و مدیر سایت تخفیف گروهی تخفیفان... مشاهده توضیحات محصول »